विसंगत सुसंगत

विसंगत प्रश्नांची सुसंगत उत्तरे विसंगतच असतात.

Advertisements